Kürdistan Üzerine Yazılar

Tür­ki­ye, Kür­dis­tan, ­En­do­nez­ya ve İs­lâm ta­ri­hi ve top­lum­la­rıy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rıy­la ta­nı­nan Hol­lan­da­lı araş­tır­ma­cı Mar­tin van Bruinessen'in Kür­dis­tan Üze­ri­ne Ya­zı­lar’ı, ge­niş bir za­man di­li­mi için­de Kürt­le­rin top­lum­sal ta­ri­hi­ni kap­sı­yor.

Tür­ki­ye, Kür­dis­tan, ­En­do­nez­ya ve İs­lâm ta­ri­hi ve top­lum­la­rıy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rıy­la ta­nı­nan Hol­lan­da­lı araş­tır­ma­cı Mar­tin van Bru­ines­sen’in Kür­dis­tan Üze­ri­ne Ya­zı­lar’ı, ge­niş bir za­man di­li­mi için­de Kürt­le­rin top­lum­sal ta­ri­hi­ni kap­sı­yor. “Kür­dis­tan’da Din” baş­lık­lı ma­ka­le, Ye­zi­dî­ler, Ehl-i Hak, Kürt Ale­vî­le­ri üze­ri­ne bil­gi­ler, Sün­nî çoğun­luk ve ta­sav­vu­fî ta­ri­kat­la­rın ro­lü üze­ri­ne değerlen­dir­me­ler içe­ri­yor. “17. Yüz­yıl Kür­dis­tan’ın­da Nak­şi­ben­dî Ta­ri­ka­tı” ve “Kürt­ler Ara­sın­da Bir Si­ya­sî Pro­tes­to Ara­cı Ola­rak Nak­şi­ben­dî Ta­ri­ka­tı” baş­lık­lı ya­zı­lar­da, Şeyh Mah­mud’un ha­ya­tı ve et­ki­le­ri, Ur­me­vî­lik, Nak­şi­ben­dî­liğin Kürt­ler ara­sın­da­ki et­ki­si ve­ ro­lü ko­nu edi­li­yor. Şeyh Sa­it Ayak­lan­ma­sı’nın Di­nî ve Et­nik Ar­ka Pla­nı” baş­lık­lı ma­ka­le­sin­de ya­zar, Kürt­le­rin Os­man­lı­cı­lık­tan ay­rı­lık­çı­lığa ge­çiş sü­re­ci­ni ele alı­yor; Be­dir­han Bey Ayak­lan­ma­sı’nı, Ha­mi­di­ye Alay­la­rı’nı, İs­tan­bul’da ku­ru­lan Kürt ör­güt­le­ri­ni in­ce­li­yor.

Kürt­le­re ses­le­nen ulus­çu akım­lar­dan sö­z e­de­bil­mek ama­cıy­la van Bru­ines­sen, “Kürt Top­lu­mu ve Mo­dern Dev­let: Ulus­laş­tır­ma­ya Kar­şı Et­nik Ulus­çu­luk” ma­ka­le­sin­de aşi­ret­çi­lik­le mo­dern dev­le­tin bi­r a­ra­da­lığı­nın so­run­la­rı­na, er­ken dö­nem Kürt ayak­lan­ma­la­rı­na, Irak, İran ve Tür­ki­ye’de­ki Kürt ha­re­ket­le­ri­ne, PKK’nın yük­se­li­şi­ne eği­li­yor. Baş­lığı “Kürt Aşi­ret­le­ri ve İran Dev­le­ti” olan bir son­ra­ki ma­ka­le;  ana ko­nu­su ise Sim­ko Ayak­lan­ma­sı. Bu­ra­da Pa­nis­lâ­mizm ile Kürt mil­li­yet­çi­liği­nin iliş­ki­si de ele alı­nı­yor. Eli­niz­de­ki ki­tap, Kürt­ler üze­ri­ne top­lum­sal-ta­ri­hî ana­liz ve in­ce­le­me­le­rin ya­nı sı­ra, Kürt­le­rin ya­kın geç­mi­şi­ne iliş­kin so­mut bil­gi­ler de içe­ri­yor. Bu bil­gi­le­rin böy­le­si­ne der­li top­lu şe­kil­de ilk kez bu ki­tap­ta yer al­dığı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. Bun­lar arasında, Kürt­le­rin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’yle iliş­ki­si, İran, Irak ve Tür­ki­ye Kürt­le­ri ara­sın­da fa­al ör­güt­le­rin ge­li­şim­le­ri, “Ge­ril­la Sa­va­şıy­la Si­ya­sî Ci­na­yet Ara­sın­da PKK”... bu­lu­nu­yor.

1946 yılında Hollanda'nın Schoonhoven şehrinde doğdu. Utrecht Üniversitesinde fizik-matematik ve antropoloji-sosyoloji öğrenimi gördü. 1974-76 arasında Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin Kürt bölgelerinde saha araştırmaları yaptıktan sonra 1978'de Ağa, Şeyh ve Devlet isimli doktora tezini Utrecht Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne sundu (2003, İletişim). Sonra aynı üniversitenin Türkoloji Bölümü'nde Osmanlı tarihi araştırmalarına başladı ve bu konudaki çalışması 1988'de Evliya Çelebi Diyarbekir'de adıyla yayımlandı (Hendrik Boeschoten ile birlikte derleyen, 2003, İletişim). Türkiye ve Kürdistan tarihi ve toplumuyla ilgili araştırmalarının yanı sıra 1982'den bu yana Endonezya üzerine çalışan van Bruinnessen, dokuz yıl kaldığı Endonezya üzerine dört kitap ve onlarca makale kaleme aldı. 1994 senesinde Hollanda'ya dönüp "Kürt ve Türk uzmanı" olarak Utrecht Üniversitesi'ne katıldı. 1996-97'de Berlin Özgür Üniversitesi'nde Kürdoloji kürsüsüne atandı; 1998-2008 yıllarında profesör oldu, Leiden'de Modern Dünyada İslâm Araştırma Enstitüsü'ne (ISIM) bağlı olarak çalışmalarını yürüttü. Adı geçen kitapların yanında iki derlemesi de Türkçe yayımlandı: Kürdistan Üzerine Yazılar (1992, İletişim) ve Kürtlük, Türklük, Alevilik (2000, İletişim).

Kitabın Adı Kürdistan Üzerine Yazılar
ISBN 9789754702477
Yayın No İletişim - 161
Dizi Araştırma-İnceleme - 31
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 327 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 271 gr
Perakende Satış Fiyatı 252,00 TL
Baskı 11. baskı - Mart 2024 (1. baskı - Ocak 1992)
Yazar Martin van Bruinessen
Çeviren Nevzat Kıraç, Bülent Peker, Leyla Keskiner, Halil Turansal, Selda Somuncuoğlu, Levent Kafadar
Kapak Ümit Kıvanç
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ahmet Abbas
Cilt Sena Ofset
Baskı Sena Ofset
Dizgi Maraton Dizgievi