Emmanuel Szurek

EHESS-Paris’te doçent. Araştırmaları “modern Türkçe”nin ulusaşırı dilbilim ve oryantalizm bağlamında eğitimsel ve ideolojik bakımdan tasarlanışı ve iki savaş arası dönemde Türkiye’de dil politikalarının uygulanışına yoğunlaşmaktadır. Hâlihazırda “Governing with Words - A Linguistic History of Natonalist Turkey” (Kelimelerle Yönetmek - Milliyetçi Türkiye’nin Dilsel bir Tarihi) başlıklı doktora tezinin revizyonu üzerinde çalışmaktadır. Turcs et Français - une historie culturelle 1860-1960 (Türkler ve Fransızlar: bir Kültürel Tarih 1860-1960, Güneş Işıksel’le birlikte, 2014) ve Transturkology - A Transnational History of Turkish Studies (Transtürkoloji - Türkiye Araştırmalarının Ulusaşırı bir Tarihi, Marie Bossaert ile birlikte, 2017) adlı eserleri yayına hazırlamıştır.