Fabio Giomi

Türkiye, Osmanlı, Balkanlar ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi’nde (CNRS-EHESS-College de France, Paris) araştırmacı. Araştırmaları Güneydoğu Avrupa’nın geç 19. yüzyıl ve 20. yüzyıldaki toplumsal ve kültürel tarihine, özellikle Yugoslavya bölgesine yoğunlaşmaktadır. Hâlihazırdaki araştırma konuları gönüllü dernekler ve toplumsal hareketler, kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi, Balkan Müslümanları ve ulusaşırı çalışmalardır. Making Muslim
Women European: Voluntary Associations, Gender and Islam in post-Ottoman Bosnia and Yugoslavia (Müslüman Kadınları Avrupalı Yapmak: Osmanlı Sonrası Bosna ve Yugoslavya’da Gönüllü Dernekler, Toplumsal Cinsiyet ve İslâm) adlı bir kitabı vardır.