Türkiye'nin Büyük Dönüşümü
Ayşe Buğra'ya Armağan

"Hep özgürlükle eşitliğin birlikte var olduğu bir toplumun iyi bir toplum olduğunu düşündüm." Ayşe Buğra’nın bu temel kaygı etrafında şekillenen sosyal bilim hocalığının ilham verdiği bir kitap bu. Piyasa toplumuna, emek süreçlerine, sosyal politikalara, hep eşitlik ve özgürlüğün hakkını verme kaygısıyla bakan kapsamlı bir derleme.

"Hep özgürlükle eşitliğin birlikte var olduğu bir toplumun iyi bir toplum olduğunu düşündüm." Ayşe Buğra’nın bu temel kaygı etrafında şekillenen sosyal bilim hocalığının ilham verdiği bir kitap bu. Piyasa toplumuna, emek süreçlerine, sosyal politikalara, hep eşitlik ve özgürlüğün hakkını verme kaygısıyla bakan kapsamlı bir derleme. Derlemedeki yazılar, bu temel meseleleri, özgül bağlamlarda derinleştiriyorlar. Türkiye kapitalizmini devlet-piyasa karşıtlığına indirgemeden anlamaya çalışırken, yerel yönetimler ve hükümet-iş dünyası ilişkilerine, özelleştirme karşıtı hareketlere, kentsel toplumsal mücadelelere eğilen çalışmalar bu çabanın bir faslıdır. Sosyal politika alanındaysa, sağlık ve eğitim sistemlerine, kırsal yoksulluğa, emeklilik rejimine, aile merkezli muhafazakâr sosyal refah politikalarına mercek tutuluyor. Emek süreçleri ve çalışma hayatının değişen dinamiklerini de kadın istihdamı, işe alım “endüstrisi”, iş cinayetleri ve gerek “uyumlu” gerek “asi” sendika deneyimleri bağlamlarında görme olanağı buluyoruz. Eşitlikle özgürlüğü birlikte düşünme idealini, farklılıkları “tanıma” duyarlılığıyla bağdaştıran yazılar, çerçeveyi tamamlıyor: Alevi hareketinin eşit yurttaşlık talebi, çok kültürlülük ve post sömürgecilik ekseninde kadın hakları, toplumsal kategorileştirmeleri sorgulama fırsatı olarak “Çingenelik”, çocukluğun dönüşümü…


Osman Savaşkan ve Mehmet Ertan’ın hazırladığı derlemede, hepsi de Ayşe Buğra’nın öğrencileri olan Kaan Ağartan, Tuba Ağartan, Başak Akkan, Ayşe Alnıaçık, Yunus Furkan Arıcan, Deniz Arzuk, Alpkan Birelma, Mehmet Baki Deniz, Berra Zeynep Dodurka, Mehmet Ertan, İpek Göçmen, Asena Günal, Özgür Burçak Gürsoy, Ebru Işıklı, Azer Kılıç, Özgecan Koçak, Özlem AltanOlcay, Yalçın Özkan, Osman Savaşkan, Asya Saydam, Yasemin Taşkın-Alp, Gül Özateşler Ülkücan ve Volkan Yılmaz’ın katkıları yer alıyor. Ve Ayşe Buğra ile ufuk açıcı bir söyleşi.

Kitapta yer alan bölümler
Ayşe Buğra’yı Örgüt Kuramı Çerçevesinden Okumak Özgecan Koçak
Yerel Yönetimler ve Türkiye’de Hükümet ve İş Dünyası İlişkilerinin Değişen Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz Osman Savaşkan
2000’li Yıllarda Diyarbakır’da İş Dünyası ve Siyaset Azer Kılıç
Türkiye’de Özelleştirme Karşıtı Hareketlerin Seyri Kaan Ağartan
Kent Hakkı Tartışması Etrafında Türkiye’de Kentsel Toplumsal Hareketler: İstanbul Başıbüyük ve Ankara Dikmen Vadisi Örnekleri Mehmet Baki Deniz
Eşitliğin Farklılıklarla Bağdaşabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Volkan Yılmaz
Eşitlik ve Farklılığı Bir Arada Düşünebilmek: Alevi Hareketinin Eşit Yurttaşlık Talebi Mehmet Ertan
Eleştiri Siyaseti: Çok Kültürlülük, Post Sömürgecilik, Demokrasi Teşviki Yazınları Ekseninde Ortadoğu’da Kadın Hakları Özlem Altan Olcay
Toplumsal Kategorileri Yeniden Düşünmek: Çingenelik Kategorisinin Ardındakiler Gül Özateşler Ülkücan
1980 Sonrası Dönemde Türkiye’de Yeni Çocukluk: Yapısal Bir Biçim Olarak Çocukluğun Dönüşümü Deniz Arzuk
Türkiye’de Devlet-Vatandaş İlişkilerine Sağlık Sistemi Üzerinden Bakmak: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Başarısızlık Nedenleri Asena Günal
Türkiye’de Piyasalaşma ve Evrensellik: Sağlık Sisteminde Dönüşüm Nasıl Bir Denge Kuruyor? Tuba Ağartan
Türkiye’de Eğitim Eşitsizlikleri: Eğitimde Özelleştirmeler ve Muhafazakârlaşma Yasemin Taşkın-Alp
Türkiye’de Emeklilik Reformları ve Emek Piyasası Asya Saydam
Türkiye’de Aileci Refah Rejiminin Dönüşen Çehresi: Engelli ve Yaşlı Bakımı Politikalarında Devamlılık ve Değişim Başak Akkan
Kapsayıcı Yurttaşlığın İzinde: Türkiye’de LGBT+ Kişilerin Yaşlanmaya İlişkin Kaygıları ve Bu Kaygıların Kurumsal Kökenleri İpek Göçmen, Volkan Yılmaz
Türkiye’de Kırsal Yoksulluğun Güncel Durumunun Eleştirel Bir Değerlendirmesi Özgür Burçak Gürsoy, Berra Zeynep Dodurka
Politik Bir Sorun Olarak Kadın İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Siyasetindeki Kurumsallaşma Ayşe Alnıaçık
İşe Alım Endüstrisinin İşsizliği Yönetmedeki Rolü Ebru Işıklı
İş Kaynaklı Ölümleri Tazmin Etmek: Adaletin Sağlanmasında Parasal Zarar Gideriminin Olanak ve Sınırları Yalçın Özkan
Sınıf, Siyaset ve Kimlik Arasında: Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yunus Furkan Arıcan
Türkiye Sendikal Hareketinde Aykırı Bir Yeniden Canlanma Vakası: TÜMTİS’in Yakın Dönemdeki Atılımı Alpkan Birelma

OSMAN SAVAŞKAN lisans derecesini 2005’te Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden alan Savaşkan, yine aynı enstitüden doktora derecesini 2015’te “State Rescaling and Dynamics of Government - Business Relations in Two Turkish Cities” başlıklı tezi ile almıştır. Doktora sürecinde bir yıl boyunca Kennedy School of Government at Harvard University’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu an Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. İlgilendiği konular, politik iktisat, devlet - iş insanı ilişkileri, yerel siyaset, devletlerin dönüşümü ve yerel yönetimler ve gelişmekte olan ülkelerde kentleşme süreçleridir. New Perspectives on Turkey, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri olan Osman Savaşkan’ın, Prof. Dr. Ayşe Buğra ile birlikte kaleme aldıkları New Capitalism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business adlı kitabı 2014 yılında Edward Elgar tarafından yayınlanmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi, Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası adıyla İletişim Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

MEHMET ERTAN lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’nda araştırma asistanı ve Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli derleme kitaplarda ve akademik dergilerde Türkiye siyasal hayatı, Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve tarihyazımı alanlarında makaleleri yayınlandı. Aleviliğin Politikleşme Süreci: Alevi Kimlik Siyasetinin Kısıtlılıkları ve İmkânları başlıklı kitabı 2017 yılında çıktı. Ertan, 2017 yılından bu yana Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesidir.

OSMAN SAVAŞKAN lisans derecesini 2005’te Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden alan Savaşkan, yine aynı enstitüden doktora derecesini 2015’te “State Rescaling and Dynamics of Government - Business Relations in Two Turkish Cities” başlıklı tezi ile almıştır. Doktora sürecinde bir yıl boyunca Kennedy School of Government at Harvard University’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu an Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. İlgilendiği konular, politik iktisat, devlet - iş insanı ilişkileri, yerel siyaset, devletlerin dönüşümü ve yerel yönetimler ve gelişmekte olan ülkelerde kentleşme süreçleridir. New Perspectives on Turkey, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri olan Osman Savaşkan’ın, Prof. Dr. Ayşe Buğra ile birlikte kaleme aldıkları New Capitalism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business adlı kitabı 2014 yılında Edward Elgar tarafından yayınlanmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi, Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası adıyla İletişim Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

MEHMET ERTAN lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’nda araştırma asistanı ve Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli derleme kitaplarda ve akademik dergilerde Türkiye siyasal hayatı, Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve tarihyazımı alanlarında makaleleri yayınlandı. Aleviliğin Politikleşme Süreci: Alevi Kimlik Siyasetinin Kısıtlılıkları ve İmkânları başlıklı kitabı 2017 yılında çıktı. Ertan, 2017 yılından bu yana Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Kitabın Adı Türkiye'nin Büyük Dönüşümü
Alt Başlık Ayşe Buğra'ya Armağan
ISBN 9789750525247
Kapak Görseli Hakan Gürsoytrak, “Tünel”, 2013, 150x200 cm, tuval üzerine yağlıboya
Yayın No İletişim - 2689
Dizi Araştırma-İnceleme - 441
Alan Ekonomi
Sayfa 614 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 626 gr
Perakende Satış Fiyatı 380,00 TL
Baskı 2. baskı - Kasım 2018 (1. baskı - Kasım 2018)
Derleyen Osman Savaşkan, Mehmet Ertan
Söyleşi Osman Savaşkan, Mehmet Ertan, Volkan Yılmaz
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Asena Günal
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit