Ali Şükrü Bey'in Tan Gazetesi

Araş­tır­ma­cı­la­rın ol­du­ğu ka­dar, ya­kın ta­ri­hi­mi­ze il gi du­yan her­ke­sin “bir şey­ler” bu­la­bi­le­ce­ği, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­luş gün­le­ri­nin da­ha iyi an­la­şıl­ma­sı­na kat kı­da bu­lu­nan önem­li bir kay­nak.

Tan ga­ze­te­si­ni ta­nı­tan bu ki­tap, Ah­met De­mi­rel’in da­ha ön­ce ya­yım­la­dı­ğı­mız Bi­rin­ci Mec­lis’te Mu­ha­le­fet: İkin­ci Grup baş­lık­lı in­ce­le­me­si­ne bel­ge­sel bir kat­kı ni­te­li­ği ta­şı­yor. Bi­rin­ci Mec­lis’te Trab­zon Me­bu­su ola­rak gö­rev ya­pan Ali Şük­rü Bey’in sa­hi­bi ve baş­ya­za­rı ol­du­ğu Tan, 19 Ocak 1923’te İkin­ci Grup’un gö­rüş­le­ri­ni yay­mak ama­cıy­la ya yın ha­ya­tı­na atıl­dı. Haf­ta­da al­tı gün ya­yım­la­nan ga­ze­te, baş­ya­za­rı­nın bir­kaç ay son­ra hâ­lâ tam ola­rak ay­dın­la­tı­la ma­yan bir ci­na­ye­te kur­ban git­me­si ne­de­niy­le to­pu to­pu 68 sa­yı ya­yım­la­na­bil­di. De­ği­şik kü­tüp­ha­ne­le­re da­ğıl­mış Tan’la­rı bi­ra­ra­ya ge­ti­re­rek ha­zır­la­nan bu der­le­me­de, ön­ce İkin­ci Grup’un te­mel gö­rüş­le­ri, son­ra ga­ze­te­nin içe­ri­ği de­ğer­len­di­ri­li­yor. Ar­dın­dan, he­men he­men tü­mü Ali Şük­rü Bey ta­ra­fın­dan ka­le­me alın­mış baş­ya­zı­la­rın ta­ma­mı­nın, önem­li bu­lu­nan baş­ya­zı dı­şın­da­ki ya­zı­la­rın ve yi­ne Ali Şük­rü Bey’in ha­zır­la­dı­ğı “Halk ve Hü­kü­met” baş­lık­lı ya­zı di zi­si­nin çev­rim­ya­zı­la­rı­na yer ve­ri­li­yor. Ga­ze­te­nin ya­yım­lan­dı­ğı sı­ra­da en önem­li gün­dem mad­de­si­ni oluş­tu­ran Lo zan gö­rüş­me­le­riy­le il­gi­li ya­zı­la­rın her bi­ri önem­li bir bel­ge ni­te­li­ğin­de. Ay­rı­ca bir­çok ya­zı­da ele alı­nan ko­nu­la­rın, güncel tartışmalarla da kesişiyor ol­ma­sı özel­lik­le dik­kat çe­ki­yor. Araş­tır­ma­cı­la­rın ol­du­ğu ka­dar, ya­kın ta­ri­hi­mi­ze il gi du­yan her­ke­sin “bir şey­ler” bu­la­bi­le­ce­ği, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­luş gün­le­ri­nin da­ha iyi an­la­şıl­ma­sı­na kat kı­da bu­lu­nan önem­li bir kay­nak.

1957’de Trabzon’da doğdu. Orta öğrenimini 1976’da Darüşşafaka Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1980’de Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans çalışmasını, ardından 1993 yılında doktorasını tamamladı. 2003’te doçent, 2012’de profesör oldu. Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 2017’de emekli olan Demirel, Türkiye’nin yakın siyasi tarihiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kitabının dışında Birinci Mecliste Muhalefet: İkinci Grup, (1994), İlk Meclisin Vekilleri: Milli Mücadele Döneminde Seçimler (2010), Tek Partinin Yükselişi (2012), Tek Partinin İktidarı (2013) ve Salâhattin Köseoğlu'nun Milli Mücadele Hatıraları (2017) adlı kitapları yayınevimizce yayımlandı. İsmet İnönü, Defterler (1919-1973) adlı kitabı 2001’de, Nihat Erim, Günlükler (1925-1979) adlı kitabı 2005’te Yapı Kredi Yayınları; Birinci Meclis’te Mustafa Kemal’in Muhalifleri 2013’te, Cumhuriyet Tarihinin Bilinmeyen Gerçekleri 2014’te Ufuk Kitapları tarafından yayımlandı. Mete Tunçay ve Yücel Demirel ile birlikte hazırladıkları İlk Meclis Anketi: Birinci Dönem TBMM Üyelerinin Gelecekten Bekledikleri adlı kitabı da 2004’te TBMM Yayınları arasından çıktı.

Kitabın Adı Ali Şükrü Bey'in Tan Gazetesi
ISBN 9789750521843
Yayın No İletişim - 384
Dizi Araştırma-İnceleme - 60
Alan Tarih, Medya-İletişim
Sayfa 288 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 241 gr
Perakende Satış Fiyatı 250,00 TL
Baskı 3. baskı - Haziran 2024 (1. baskı - Kasım 1996)
Yazar Ahmet Demirel
Kapak Ümit Kıvanç
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Sait Kızılırmak
Çevrimyazı Yücel Demirel
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit
Baskı İsteğe Bağlı Kitap

Okurlarımızın yayımladığımız eserlere kesintisiz erişebilmeleri için dijital baskılı "isteğe bağlı kitap" uygulaması başlattık.

Sitemizdeki i-Kitap sekmeli "isteğe bağlı kitaplarımızı" www.iletisim.com.tr’den çevrimiçi sipariş vererek 3 gün içinde edinebilirsiniz.

Sınırlı başlık ve sayıda basılacak kitaplarımız, olağan dolaşımdaki basılı kitaplarımızdan farklı olarak dijital baskıyla çoğaltılacak ve farklı fiyatla satışa sunulacaktır.