Cumhuriyet: Asırlık Bir Muhasebe

Cumhuriyet: Asırlık Bir Muhasebe, özlü bir hesap özeti. Yedi başlık altında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tarihinin yoğunlaştırılmış bir değerlendirmesi.

Cumhuriyet: Asırlık Bir Muhasebe, özlü bir hesap özeti. Yedi başlık altında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tarihinin yoğunlaştırılmış bir değerlendirmesi.

Aynı zamanda derlemeyi de hazırlayan Mehmet Ö. Alkan, “Cumhuriyet’in Siyasal Dönemeçleri” adlı yazısında, cumhuriyetin gelişme seyrini altı dönemsel bağlamda kat ediyor: Atatürk Cumhuriyeti, Milli Şef Cumhuriyeti, Demokrat Parti Cumhuriyeti, Dar-beler Cumhuriyeti, 12 Eylül Cumhuriyeti ve AKP Cumhuriyeti.


Sema Erder, kentleşme sürecini ele aldığı “Köylülükten Çıkışın Zorlu Halleri”nde, “post-kentleşme” ve şirket küreselleşmesinin etkisi altında inşaat ekonomi-politiğine dayalı “yeni nesil popülizmi” tartışıyor.


Aksu Bora, “Kadınların Yüz Yılı”nın, Cumhuriyet’in “Kız Evlatlar”ından Solun “Bacıları”na, 1980’lerin “Kadınları”na, AKP’nin “hanım kardeşleri”ne uzanan hareketli seyri üzerine düşünüyor.


Şevket Pamuk, “Cumhuriyet Ekonomisi”nin üç döneminde (korumacılık ve devletçilik; tarıma dayalı kalkınma ve ithal ikameci sanayileşme; neoliberal politikalarla dışa açılma) kopuş ve devamlılıkları analiz ediyor.


Gökhan Çetinsaya da, Cumhuriyet döneminin dış politikasını şekillendiren temel karakteristiklerin eleştirel bir analizinin ardından, bu politikadaki süreklilik ve değişimlere bakıyor.


Tanıl Bora, yüz yılın “ideolojik akışlar”ını, yani Türkiye’nin temel siyasi düşünce geleneklerini, dönemsel bağlamlar içinde gözden geçiriyor.

Ahu Antmen “Sanatın Yüzyılı”nda, Osmanlı-Cumhuriyet kopuş veya sürekliliğiyle ve tabii Batı’yla ilgili kültürel çatışmalar ve sentez arayışlarına odaklanıyor. Sanatın hem canlı bir “yansıma,” hem de bizzat bir hayat alanı olduğunu göstererek...

Yedi tabloda, cumhuriyet tarihi panoraması...

Kitapta yer alan bölümler
SUNUŞ: YÜZ YILLIK CUMHURİYET Mehmet Ö. Alkan
CUMHURİYET’İN SİYASAL DÖNEMEÇLERİ Mehmet Ö. Alkan
KÖYLÜLÜKTEN ÇIKIŞIN ZORLU HALLERİ Sema Erder
KADINLARIN YÜZ YILI Aksu Bora
CUMHURİYET’İN EKONOMİSİ Şevket Pamuk
DIŞ POLİTİKANIN YÜZYILI: SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM Gökhan Çetinsaya
YÜZ YILDA İDEOLOJİK AKIŞLAR Tanıl Bora
MODERNİZM PEŞİNDE: SANATIN YÜZ YILI Ahu Antmen

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “‘İlim’den ‘Bilim’e Geçişin Kritik Evreleri: Osmanlı Materyalizmi ve Baha Tevfik” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı fakültede “Ölçülebilir Verilerle Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Modernleşmesi” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 2000-2001 ve 2009-2010 yılları arasında Amerika’da Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, 2008 ve 2010 yıllarında Köln Üniversitesi’nde kadrolu öğretim üyesi olarak ders verdi. Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde dersler verdi. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı’ndaki görevine devam etmekte ve aynı zamanda Tarih Vakfı başkanlığını yürütmektedir. Kendi alanında yayımlanmış 250’nin üzerinde makalesi ve hazırladığı 15 kadar kitabı vardır. Başlıca yapıtları: Tanzimat’tan Günümüze İstanbul’da Sivil Toplum Kuruluşları (İlter Turan ve Ahmet Yücekök ile birlikte, Tarih Vakfı Yayınları, 1998); İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten İstanbul’a Terakki Okulları (Terakki Vakfı Yayınları, 2003); Prens Sabahaddin Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne (Yapı Kredi Yayınları, 2007); Yadigâr-ı Meşrutiyet (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010); Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi, (Y. Doğan Çetinkaya ile birlikte, Tarih Vakfı Yayınları, 2015); Osmanlı’dan Günümüze Darbeler (Tarih Vakfı Yayınları, 2017).150. Yılında Das Kapital (İletişim Yayınları, 2017), Mil-li Mücadelede Eskişehir’de Sol (derleme, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,2023), İsmet İnönü’nün Kızı Anlatıyor (Yapı Kredi Yayınları, 2023).

Kitabın Adı Cumhuriyet: Asırlık Bir Muhasebe
ISBN 9789750535048
Kapak Erken Cumhuriyet döneminde bir 23 Nisan kutlaması (Cengiz Kahraman Arşivi)
Yayın No İletişim - 3299
Dizi Araştırma-İnceleme - 555
Alan Tarih
Sayfa 318 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 240,00 TL
Baskı 2. baskı - Aralık 2023 (1. baskı - Mayıs 2023)
Derleyen Mehmet Ö. Alkan
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Begüm Hazar Keleş
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit