Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar - Yazarlar ve Makaleler Dizini (sayı 1-10)

Adak, Hülya, “‘Ötekileştiremediğimiz kendimizin keşfi’: 20. yüzyıl otobiyografik anlatıları ve Ermeni sorunu”, sayı 5, Bahar 2007, s. 231-253.

Akal, Emel, “Bir belge, iki makale, bir tebliğ: Cemil Koçak’ın yazısı üzerine bir değerlendirme”, sayı 4, Güz 2006, s. 295-299.

Akal, Emel, “Feminizmin yetmediği yer; Stasova, Sultangaliyef, Zeki Velidov ve Mustafa Suphi”, Bahar 2005, sayı 1, s. 225-232.

Akçam, Taner, “Osmanlı-Türk belgelerine göre İttihat ve Terakki’nin 1915’te Ermenilere yönelik politikaları”, sayı 5, Bahar 2007, s.179-220.

Akın, Yiğit, “Erken cumhuriyet dönemi emek tarihçiliğine katkı: Yeni yaklaşımlar, yeni kaynaklar”, sayı 2, Güz 2005, s. 73-111.

Aktar, Ayhan ve Abdulhamit Kırmızı, “‘Bon pour l’Orient’: Fuat Dündar’ın kitabını deşifre ederken…”, sayı 8, Bahar 2009, s. 157-186.

Al, Hüseyin ve Kamil Şevket Akar, “Söylentinin gücü: İstanbul’da büyük panik ve 1861 finansal krizi”, sayı 7, Bahar-Yaz 2008, s. 23-59.

Al, Hüseyin ve Kamil Şevket Akar, “Dersaadet Bankası’nın tasfiyesi ve 1852 borçlanması”, sayı 4, Güz 2006, s. 149-207.

Araz, Yahya, “Kadınlar, toplum ve hukuk: 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı toplumunda eşleri tarafından terk edilen kadınlar”, sayı 6, Güz 2007-Kış 2008, s. 61-82.

Araz, Yahya, “16. ve 17. yüzyıl Osmanlı toplumunda kişilerarası ilişkilerde bir pazarlık, kontrol ve ikna aracı olarak evlilik sözleşmeleri”, sayı 2, Güz 2005, s. 25-45.

Aslan, Şükrü, “Yazarın zihin dünyasının dışından okumak: Sıdıka Avar’ın Dağ Çiçeklerim adlı kitabı üzerine düşünceler”, sayı 9, Güz 2009, s. 215-225.

Ay, Resul, “Ortaçağ Anadolusu’nda bilginin seyahati: Talebeler, âlimler ve dervişler”, sayı 3, Bahar 2006, s. 17-53.

Aydın, Suavi, “II. Manuel Palaiologos ve söyledikleri hakkında ne biliyoruz?”, sayı 4, Güz 2006, s. 307-315.

Aydın, Suavi, “Nazan Maksudyan’ın kitabı ‘Türklüğü Ölçmek’ üzerine”, sayı 2, Güz 2005, s. 155-184.

Başar, Fahamettin, “Kaybettiğimiz büyük değer: Prof. Dr. Işın Demirkent”, sayı 3, Bahar 2006, s. 7-16.

Benlisoy, Stefo, “Türk-Yunan ilişkileri gelgitinde azınlık siyasetine bir örnek: Kilise ihtilafı”, sayı 7, Bahar-Yaz 2008, s. 101-127.

Bensoy, Okay, “Geç Osmanlı döneminde oksidentalizm: Ahmet İhsan, Paris’te sadece İstanbul’da ‘olmayan’ı mı gördü?”, sayı 6, Güz 2007-Kış 2008, s. 143-166.

Berksoy, Funda, “Heinrich Schlesinger’in II. Mahmud portreleri: Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme ve hükümdar imgesi”, sayı 6, Güz 2007-Kış 2008, s. 83-96.

Berksoy, Funda, “Heinrich Schlesinger’in II. Mahmud portreleri: Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme ve hükümdar imgesi”, sayı 7, Bahar-Yaz 2008, s. 7-21.

Beşikçi, Mehmet, “Militarizm, topyekûn savaş ve gençliğin seferber edilmesi: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nda paramiliter dernekler”, sayı 8, Bahar 2009, s. 49-92.

Beşikçi, Mehmet, “Cihan Harbi’nde Osmanlı askerî gücü: Askerî tarihte yeni yaklaşımlar, yeni eleştiriler”, sayı 5, Bahar 2007, s. 289-295.

Bilmez, Bülent, “Arnavutluk’ta Osmanlı tarihi araştırmaları ve tarihyazımında modern Osmanlı”, sayı 9, Güz 2009, s. 157-213.

Bilmez, Bülent, “Begriffsgeschichte’nin babası Reinhart Koselleck (1923-2006) ve tarihbiliminde yenilik arayışları”, sayı 4, Güz 2006, s. 9-44.

Bilmez, Bülent, “Şemsettin Sami mi yazdı bu ‘sakıncalı’ kitabı? Yazarı tartışmalı bir kitap: Arnavutluk, Neydi, Nedir ve Ne Olacak? (1899)”, sayı 1, Bahar 2005, s. 97-145.

Cantek, Levent, “Yusuf Ziya’nın Akbaba mizah dergisi”, sayı 10, Bahar 2010, s. 81-126.

Çelik, Bilgin, “Avusturya’nın Arnavutlar üzerinde nüfuz sağlama çabası: Viyana’da bir Arnavut komitesi ‘DİA’”, sayı 3, Bahar 2006, s. 55-89.

Çetinkaya, Y. Doğan, “Tarihçi ve antropologların Akdeniz buluşması: MESS/RAMSES”, sayı 4, Güz 2006, s. 323-330.

Demirel, Ahmet, “Türk parlamento tarihine dair bazı dipnotlar”, sayı 4, Güz 2006, s. 253-272.

Dündar, Fuat, “Ayhan Aktar ve Abdülhamit Kırmızı’ya cevap”, sayı 9, Güz 2009, s. 227-246.

Dündar, Fuat, “İttihat ve Terakki’nin göç ve iskân politikası (1913-1918)”, sayı 5, Bahar 2007, s. 221-230.

Eldem, Edhem, “26 Ağustos 1896 ‘Banka Vakası’ ve 1896 ‘Ermeni Olayları’”, sayı 5, Bahar 2007, s.113-146.

Genç, Hamdi ve Gökçen Coşkun Albayrak, “Milli Fabrikacılar Cemiyeti ve 1917 sanayi sayımı”, sayı 4, Güz 2006, s. 209-236.

Gölbaşı, Edip, “‘Heretik’ aşiretler ve II. Abdülhamid rejimi: Zorunlu askerlik meselesi ve ihtida siyaseti odağında Yezidiler ve Osmanlı  idaresi”, sayı 9, Güz 2009, s. 87-156.

Karahasanoğlu, Selim, “Osmanlı tarihyazımında ‘Lale Devri’: Eleştirel bir değerlendirme”, sayı 7, Bahar-Yaz 2008, s. 129-144.

Kaya, Alp Yücel ve Yücel Terzibaşoğlu, “Tahrir’den Kadastro’ya: 1874 İstanbul Emlak Tahriri ve Vergisi: ‘Kadastro tabir olunur tahrir-i emlak’”, sayı 9, Güz 2009, s. 9-58.

Kırlı, Cengiz, “Yolsuzluğun icadı: 1840 Ceza Kanunu, iktidar ve bürokrasi”, sayı 4, Güz 2006, s. 45-119.

Kieser, Hans-Lukas, “Türk ulusal tarihçiliğinin gölgesinde ‘Ermeni tehciri’”, sayı 1, Bahar 2005, s. 241-258.

Koç, Gülçin Tunalı, “‘Sözüm bu iki gözüm el-vefâ ve tam vefâ’: Müneccim Sadullah el-Ankaravî’nin kaleminden 19. yüzyıl Ankara’sında hizmetkârlar”, sayı 5, Bahar 2007, s. 41-70.

Koçak, Cemil,  “Ayın karanlık yüzü: Tek-parti döneminde gayrimüslim azınlıklar hakkında  açılan Türklüğü tahkir davaları”, Bahar 2005, sayı 1, s. 147-208.

Koçak, Cemil, “‘Ey tarihçi belgen kadar konuş!’ Belgesel bir Teşkilatı Mahsusa öyküsü”, sayı 3, Bahar 2006, s. 171-214.

Koçak, Cemil, “Bir kritiğin kritiği”, sayı 4, Güz 2006, 301-306.

Koçak, Cemil, “Ertelenen bir toplantının ardından ertelenemez gündem maddaleri”, sayı 2, Güz 2005, s. 149-153.

Koçak, Cemil, “Hatay neden sorun oldu? Nasıl sorun olmaktan çıktı?”, sayı 3, Bahar 2006, s. 265-272.

Koptaş, Rober, “Zohrab, Papazyan ve Pastırmacıyan’ın kalemlerinden 1914 Ermeni reformu ile İttihatçı-Taşnak müzakereleri”, sayı 5, Bahar 2007, s. 159-178.

Koraltürk, Murat, “Yabancı sermayeli imtiyazlı şirketlerde işgücünü Türkleştirme uygulamaları (1923-1930)”, sayı 7, Bahar-Yaz 2008, s. 61-99.

Köroğlu, Erol, “Suskunluğun farklı kırılma noktaları olarak Türk edebiyatından unutma ve hatırlama örnekleri”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar sayı 5, Bahar 2007, s. 255-264.

Kumrular, Özlem, “Osmanlı sarayında ve Avrupa siyasi sahnesinde Venedikli bir sınır diplomatı: ‘Mir-i Venedik oğlu’ Alvise Gritti”, sayı 6, Güz 2007-Kış 2008, s. 39-59.

Makal, Ahmet, “Erken Cumhuriyet dönemi emek tarihi ve tarihçiliği üzerine bir değerlendirme”, sayı 3, Bahar 2006, s. 215-264.

Metinsoy, Murat, “‘Blat, Stalin’den büyüktür’: Erken dönem Sovyet sosyal tarihçiliğinde revizyonizm”, sayı 7, Bahar-Yaz 2008, s. 181-244.

Metinsoy, Murat, “Erken Cumhuriyet döneminde mebusların ‘intihap bölgesi’ ve ‘teftiş bölgesi’ raporları”, sayı 3, Bahar 2006, s. 103-169.

Moroni, Ileana, “Soğuk Savaş ve sömürgecilik karşıtı hareket ışığında 6-7 Eylül olayları”, sayı 4, Güz 2006, s. 237-251.

Neumann, Christoph K., “Birey olmanın alameti olarak tüketim kalıpları: 18. yüzyıl Osmanlı meta evreninden örnek vakalar”, sayı 8, Bahar 2009, s. 7-47.

Neumann, Christoph K., “‘Üç tarz-ı mütalaa’ya bir katkı”, sayı 2, Güz 2005, s. 207.

Neumann, Christoph K., “Bir bilim adamının biyografisini yazmanın imkânları ve imkânsızlıkları”, sayı 3, Bahar 2006, s. 273-284.

Neumann, Christoph K., “Üç tarz-ı mütalaa: Yeniçağ Osmanlı Dünyası’nda kitap okumak ve yazmak”, sayı 1, Bahar 2005, s. 51-76.

Onaran, Burak, “Kuleli Vakası hakkında ‘başka’ bir araştırma”, sayı 5, Bahar 2007, s. 9-39.

Özbek, Nadir, “‘Anadolu ıslahatı’, ‘Ermeni sorunu’, ve vergi tahsildarlığı, 1895-1908”, sayı 9, Güz 2009, s. 59-85.

Özbek, Nadir, “Osmanlı İmparatorluğu’nda gelir vergisi: 1903-1907 tarihli vergi-i şahsi uygulaması”, sayı 10, Bahar 2010, s. 43-80.

Özden, Mehmet, “Onuncu yıl münasebetiyle Kemalizm: ‘Her yer mektep, herkes öğrenci’ – pedagojik bir Kemalizm: Hilmi A. Malik ve İnkılap Yolunda (1933)”, sayı 10, Bahar 2010, s. 135-148.

Özel, Oktay, “Modern Osmanlı tarihyazımında ‘klâsik dönem’: Bir eleştirel değerlendirme”, sayı 4, Güz 2006, s. 273-294.

Özel, Oktay, “Muhacirler, yerliler ve gayrimüslimler: Osmanlı’nın son devrinde Orta Karadeniz’de toplumsal uyumun sınırları üzerine bazı gözlemler”, sayı 5, Bahar 2007, s.93-112.

Özen, Mustafa, “II. Meşrutiyet döneminde belgesel sinema ve propaganda”, sayı 3, Bahar 2006, s. 91-102.

Palat, Ravi Arvind, “Faruk Tabak anısına”, sayı 10, Bahar 2010, s. 7-14.

Peçe, Uğur, “İstanbul’da buluşma”, sayı 4, Güz 2006, s. 317-321.

Pekesen, Berna, “Umumî Müfettiş İbrahim Tali Öngören: Müfettişlik icraatları ve 1934 Trakya Teftiş Gezisi Raporu”, sayı 7, Bahar-Yaz 2008, s. 145-179.

Quataert, Donald, “Zonguldak kömür havzasında köyler ve madenler (1850-1920)”, sayı 2, Güz 2005, s. 47-71.

Somel, Selçuk Akşin, “Bir ‘etnik grup’ olarak Levantenler”, sayı 10, Bahar 2010, s.127-134.

Somel, Selçuk Akşin, “Şam’da eğitim sorunu ve Tanzimat’ın Suriye’de geçerli kılınması meselesi (1861)”, sayı 8, Bahar 2009, s. 93-132.

Somel, Selçuk Akşin, “Aleksandır Ekzarh ve 19.-20. Yüzyıllarda Avrupa’ya Giden ‘Bulgar Yolları’”, sayı 2, Güz 2005, s. 209-217.

Somel, Selçuk Akşin, “İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı döneminde Türkçülük ve ulusal kimlik inşası”, sayı 2, Güz 2005, s. 185-205.

Somel, Selçuk Akşin, “Maarif Müdürü Radovişli Mustafa Bey’in raporları ve müslim ve gayrimüslim eğitimi: II. Abdülhamid devri Selânik taşrasında maarif meselesi (1885-1886)”, sayı 2, Güz 2005, s. 113-147.

Somel, Selçuk Akşin, “Osmanlı Ermenilerinde kültür modernleşmesi, cemaat okulları ve Abdülhamid rejimi”, sayı 5, Bahar 2007, s. 71-92.

Soy, Bayram, “Kudüs’teki Erlöserkirche’nin açılışı: II. Wilhelm’in ikinci Doğu seyahatindeki (1898) dinî motifler”, sayı 6, Güz 2007-Kış 2008, s. 117-141.

Suciyan, Talin, “‘Türkiye 1908-1914: Biyografik Yaklaşımlar’ konferansına dair notlar”, sayı 8, Bahar 2009, s. 187-193.

Şahin, Kaya, “Oryantalizm: Hep o şarkı”, sayı 1, Bahar 2005, s. 233-240.

Tamdoğan, Işık, “‘Büyükleri saymak, küçükleri sevmek’: 18. yüzyıl Adanası’nda ayanların ilişki ağları ve iki farklı ilişki yürütme üslubu”, sayı 1, Bahar 2005, s. 77-96.

Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Yayın Kurulu, “Prof. Stefanos Yerasimos: Çok acı ve zamansız bir kaybımız”, sayı 2, Güz 2005, s. 7-24.

Taşkın, Seda Altuğ, “Konferans: ‘Osmanlı döneminde Bilad al-Şam üzerine son çalışmalar’”, sayı 1, Bahar 2005, s. 259-266.

Terzibaşoğlu, Yücel, “Eleni Hatun’un zeytin bahçeleri: 19. yüzyılda Anadolu’da mülkiyet hakları nasıl inşa edildi?”, sayı 4, Güz 2006, s. 121-147.

Toksöz, Meltem, “Adana Ermenileri ve 1909 ‘iğtişâşı’”, sayı 5, Bahar 2007, s.147-157.

Tuğ, Başak, “Tarihçi ve feminist olarak İslâm hukukunu okuma”, sayı 5, Bahar 2007, s. 283-288.

Tunçay, Mete, “Dimitar Vlahov ve (dokuz dilde çıkan) Balkan Federasyonu dergisi (1924-1932)”, sayı 1, Bahar 2005, s. 209-223.

Turan, Ömer, “Kara Atlantik’in şiirsel söylevi: Aimé Césaire”, sayı 5, Bahar 2007, s. 265-281.

Türesay, Özgür, “Osmanlı İmparatorluğu’nda antisemitizmin Avrupalı kökenleri üzerine birkaç not: Ebüzziya Tevfik ve Millet-i İsrâiliye (1888)”, sayı 6, Güz 2007-Kış 2008, s. 97-115.

Wallerstein, Immanuel, “Jeotarihsel bir güz”, sayı 10, Bahar 2010, s. 15-18.

Yağcı, Alper, “Murad Efendi’den Türkiye manzaraları”, sayı 8, Bahar 2009, s. 133-155.

Yıldırım, Rıza, “Efsanede gizli gerçek: Bir tarih kaynağı olarak Seyyid Ali Sultan Velâyetnâmesi”, sayı 6, Güz 2007-Kış 2008, s. 9-37.

Yılmaz, Fikret, “16. yüzyılda tarımsal yapılarda değişim, Akdeniz mutfağı ve yağ kullanımı”, sayı 10, Bahar 2010, s. 23-42.

Yılmaz, Fikret, “Boş vaktiniz var mı? veya 16. yüzyılda Anadolu’da şarap, eğlence ve suç”, Bahar 2005, sayı 1, s. 11-49.

Yükseker, Deniz, “Giovanni Arrighi anısına”, sayı 10, Bahar 2010, s. 19-21.