Albert O. Hirschman

Siyaset bilimci. Öteki eserleri: National Power and the Structure of Foreign Trade (Ulusal Güç ve Dış Ticaretin Yapısı - 1945), The Strategy of Economic Development (Ekonomik Gelişme Stratejisi - 1958), Journeys Towards Progress: Studies of Economic Policy-Making in Latin Amerika (Latin Amerika’da Ekonomi Politikaları Üzerine Araştırmalar - 1963), Development Projects Observed (Gelişme Projeksiyonları İncelemesi - 1967), Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States (Çıkış, Söz ve Sadakat: Firmaların, Organizasyonların ve Devletlerin Çöküşüne Tepkiler - 1970), A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America (Ümide Önyargılıyım: Gelişme ve Latin Amerika Üzerine Denemeler - 1971), The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism Before Its Triumph (Tutkular ve Çıkarlar: Zaferinden Önce Kapitalizm Üzerine Tartışmalar - 1977), Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond (Politik İhlal Üzerine Makaleler: Ekonomiden Politika ve Ötesine - 1981), Shifting Involvements: Private Interest and Public Action (Değişen İlişkiler: Özel Çıkarlar ve Kamu Faaliyeti - 1982), Getting Ahead Collectivity: Grassroots Experiences in Latin Amerika (İlerlemek: Latin Ameirika’da Halka Yakın Deneyimler - 1984), Rival Views of Market Society and Other Recent Essays (Piyasa Toplumları Üzerine Karşıt Düşünceler ve Diğer Denemeler -1986).